אם אני מאחר בדיווח דוח מע"מ כמה קנס אקבל?

מיולי 2007 סכום הקנס הוא  193 ש"ח לכל שבועיים או חלק מהם. 
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים