מהי תקופת העבודה המזכה בדמי לידה?

לדמי-לידה בעד תקופה של 14 שבועות זכאית יולדת המקיימת לפחות אחד משני התנאים הבאים:
1. שולמו בעדה דמי ביטוח במשך 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום היציאה לחופשת לידה.
2. שולמו בעדה דמי ביטוח במשך 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליום היציאה לחופשת לידה.

לדמי-לידה בעד תקופה של 7 שבועות זכאית יולדת ששולמו בעדה דמי ביטוח במשך 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הזכאות הראשון.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים