איזה הטבת מס בנקאית הגימלאי/ת מקבל/ת ?

הטבות המס לגמלאים ניתנים בתנאי שהגיע הנישום לגיל פרישת חובה או לגיל פרישה:
גיל פרישה חובה: אישה או גבר 67.
גיל פרישה:גבר 67 ואישה 62.
א. החזר מס אוטומטי לגמלאים
במסגרת הטבה זו ניתן ניכוי ממס על הכנסות מריבית בגין פיקדון בתאגיד בנקאי או תוכנית חיסכון בלבד. הטבה זו ניתנת לגמלאים, במידה וביום 1.1.2003 מלאו לאחד מבני הזוג 55 שנה, וכן שבשנת המס הרלוונטית הגיע אחד מבני הזוג לגיל פרישת חובה. סכום הניכוי הוא 9,840 ש"ח (נכון לשנת 2014). אם אחד מבני הזוג כאמור הגיע לגיל פרישת חובה, או 16,560 ש"ח במידה ושני בני הזוג הגיעו לגיל פרישת חובה ובלבד שביום 1.1.2002 מלאו לשני בני הזוג 55 שנה.
רשות המסים עורכת את חישוב הפטור ומודיע לבנק ממנו נוכה המס על סכום
המס שיש להחזיר לך לאור הפטור המגיע לך בסעיף זה. כך שהחזר המס נעשה באופן
אוטומטי ושוטף לחשבון שלך, ממנו נוכה המס, ללא כל צורך בהגשת בקשה. אם אינך
מעוניין/נת בהחזר אוטומטי, עליך להגיש בקשה להחזר מס באמצעות הגשת דו"ח לפקיד
השומה.
ב. פטור על הכנסות מריבית לגמלאים שהכנסתם, מקצבה או ממקור אחר נמוכה.
 עוד שאלות ותשובות בנושאים שונים